Đại diện các bệnh viện Singapore

8.00-17.30 thứ hai - thứ 7

Chuyên Gia Về Tiết Niệu
MBBS (S’pore), FRCS (Edin), FAMS

Chuyên khoa Tiết niệu
MB BAO BCh (Ireland), B Sc (Ireland), MRCP (UK)
Khoa Tiêt Niệu bệnh viện Raffles

Chuyên gia chạy thận
MD (Thailand), ABIM (Int Med and Nephrology)

Chuyên gia tiết niệu
MBBS (S’pore), FRCS (Edin), FAMS

Chuyên gia tiết niệu
MBBS (S’pore), MRCS (Edin), M Med (Surg), FAMS

Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ